Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Proč Vám sdělujeme tyto informace?
Ochrana Vašich osobních údajů je důležitá. V tomto dokumentu se dozvíte, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, na základě jakého právního titulu a pro jaký účel, komu osobní údaje předáváme a jak je při uložení chráníme.
Je naší zodpovědností zpracovávat a chránit Vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. General Data Protection Regulation, dále užívána pouze zkratka „GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Obec Křídlůvky, se sídlem Křídlůvky 67, IČ 00600440
Kontaktní údaje správce naleznete zde: www.obeckridluvky.cz

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Mgr. Jana Antošová, Leska Horní 19, 669 02, Znojmo, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 605 407 031.
Pověřenec je osoba, která dohlíží u správce na soulad zpracování Vašich osobních údajů dle příslušných právních předpisů. Pro Vás je osoba pověřence jakýmsi „ombudsmanem“ pro oblast zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na něj obracet se stížnostmi, dotazy na správný postup obce, žádostmi o vysvětlení Vašich práv v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů obcí.

Jaké jsou účely a právní tituly zpracování Vašich osobních údajů?
V největší míře zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agend, jež obci ukládá příslušná právní úprava. A dále za účelem zpracování Vašich žádostí (např. o pronájem majetku, opravy a údržby) a za účelem poskytování služeb.
Některé údaje zpracováváme ve veřejném zájmu za účelem osvěty a publicity o dění v obci motivující k občanské sounáležitosti (např. informování o akcích vč. uveřejňování fotografií, o významných životních událostech občanů apod.).

Žádáte-li obec o uzavření nějaké smlouvy (majetkoprávní převody, nájmy, zábor, dotace apod.), pak je toto zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy a to i v případech, kdy uzavření smlouvy příslušný orgán obce neschválí.
Je-li zpracování založeno na splnění smlouvy, resp. splnění právní povinnosti, pak je poskytnutí Vašich osobních údajů požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy, resp. pro dodržení právní povinnosti, a takové osobní údaje jste povinen poskytnout.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
„soupis agend zpracování podle právního titulu zpracování“

Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny?
Vaše údaje zpracovávají zástupci nebo zaměstnanci obce, jež jsou z titulu svého funkčního nebo pracovního zařazení oprávněni přistupovat k dané agendě zpracování. Vaše osobní údaje jsou dále předávány podle příslušných právních předpisů státním institucím, orgánům veřejné moci a dalším organizacím ze zákona.
Do zpracování osobních údajů může být též zapojen zpracovatel, nejčastěji v případě uložení dat na serveru zpracovatele (např. webhosting webových stránek, hosting e-mailu, hosting dat agendového informačního systému apod.) nebo dílčí zpracování v rámci agend obce odborníkem – specialistou. V tomto případě je zpracovatel smluvně vázán mlčenlivostí, zákazem zneužití dat, povinností zabezpečit osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd. postupem dle čl. 28 GDPR.
V případě uveřejnění Vašich osobních údajů veřejnosti se takové uveřejnění zakládá na plnění právní povinnosti, ve veřejném zájmu či s Vašim souhlasem/svolením.

Jak dlouho budou Vaše údaje uloženy?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, který je shora definován. Po pominutí účelu zpracování jsou Vaše osobní údaje uloženy v příslušných dokumentech po dobu, po kterou jsme povinni tyto dokumenty archivovat podle příslušných právních předpisů, resp. podle skartačního řádu obce. Uplyne-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace, budou Vaše osobní údaje správcem zlikvidovány.

Jaká jsou Vaše práva?
Vůči svým osobním údajům máte právo:
a) požádat o informaci, zda Vaše údaje zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte právo na další informace o zpracování těchto osobních údajů a požadovat jejich kopii;
b) požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo jejich doplnění;
c) požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pominul-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace;
d) požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů (např. v případech obhajoby Vašich zájmů, popírání přesnosti údajů, námitky zpracování dle čl. 18 GDPR);
e) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám jej pro některé zpracování dříve poskytl.

Dále máte právo u obce vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, je-li toto zpracování prováděno na základě plnění právní povinnosti obce, ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu obce.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR a nevyřešil jste svůj problém ani s pomocí shora uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 7, 170 00 Praha7.

Jak s námi komunikovat?
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vašich práv, podnětů či dotazů je nutné ověřit Vaši totožnost, abychom se ujistili, že např. žádost o kopii Vašich osobních údajů poskytneme právě Vám, uvádíme způsoby, jak učinit podání v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obcí:
a) elektronicky prostřednictvím datové schránky yg7bi4c, máte-li ji jako fyzická osoba zřízenou;
b) elektronicky prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ;
c) prostřednictvím poštovních služeb v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. Zaslat na adresu :Obec Křídlůvky, Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice ;
d) osobně v sídle obecního úřadu Křídlůvky v úředních hodinách středa 16.00-18.00 hod.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Další informace
Informujeme občany, že je zveřejňována upravená verze zápisu z jednání a usnesení zastupitelstva z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Zápis a usnesení zastupitelstva v úplném znění je podle § 95 odst. 2 zákona o obcích k nahlédnutí na obecním úřadě.

Správce osobních údajů: obec Křídlůvky, adresa: Křídlůvky 67, IČ: 00600440
Informujeme tímto účastníky kulturních akcí v Křídlůvkách, že v průběhu akcí mohou být pořizovány fotografie za účelem publicity a osvěty o akci, které mohou být zveřejněny na webových stránkách obce www.obeckridluvky.cz, v kronice obce, na facebookových stránkách obce či v pamětní knize.
Kdo si nepřeje být fotografován, prosíme, aby to sdělil fotografovi.
V případě, že si účastník nebude přát zveřejnění pořízených fotografií jeho osoby, může to sdělit ve lhůtě do 3 pracovních dnů po skončení akce na obecním úřadě. Dále má účastník právo souhlas se zpracováním fotografií dle výše uvedeného kdykoliv odvolat oznámením na obecním úřadě.
Více o zpracování osobních údajů naleznete na www.obeckridluvky.cz/gpdr

Na území obce mohou být umísťovány fotopasti. Toto zpracování je založeno na právním titulu oprávněný zájem správce, kterým je ochrana majetku. K provozování zařízení má správce zpracovanou samostatnou provozní dokumentaci.

Informace o zpracování osobních údajů v rámci uzavřených smluv s obcí
Informujeme Vás tímto v souladu s čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), že pokud jste v minulosti uzavřeli s obcí smlouvu, zejm. (nikoliv výlučně) nájemní na pronájem pozemku, hrobového místa, bytového nebo nebytového prostoru, kupní smlouvu na prodej nemovitostí, smlouvu o směně pozemků, o zřízení služebnosti apod., pak osobní údaje uvedené v této smlouvě event. v dalších souvisejících dokumentech zpracovává obec na základě právního titulu pro splnění smlouvy. Poskytnutí takových údajů je nutné pro uzavření a splnění smlouvy."

 

SOUPIS AGEND

Soupis agend zpracování – právní titul zpracování – 6/1/a – souhlas

 • webové stránky obce

Soupis agend zpracování – právní titul zpracování – 6/1/b – splnění smlouvy

 • hospodářško-provozní záležitosti (hospodářsko-provozní objednávky a smlouvy, vyúčtování telefonů apod.)
 • zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • vedení osobního spisu zaměstnance – pracovní smlouvy, DPČ, DPP
 • žádosti o zaměstnání
 • nabývání a převody majetku, nájemné, pacht, zatížění majetku (dluhy, věcná břemena), právo stavby, pojištění majetku, zábor a užívání majetku obce
 • agenda pohřebnictví - nájem hrobových míst
 • činnost obecní knihovny

Soupis agend zpracování – právní titul zpracování – 6/1/c – splnění právní povinnosti

 • činnost zastupitelstva (resp. rady), komisí a výborů
 • petice, stížnosti, podněty a oznámení občanů, schvalování vyhlášek, vydávání nařízení, ztráty a nálezy
 • poskytování informací na základě zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, styk s veřejností
 • opatrovnictví osob neznámého pobytu (§ 32/2, písm. d) správního řádu)
 • úrazy občanů na veřejných prostranstvích (chodníky)
 • spisová služba
 • veřejné zakázky - uzavírání smluv dle zákona o veřejných zakázkách
 • agenda voleb vč místního referenda
 • evidence obyvatel - ohlašovna (zápis, změna, zrušení, poskytnutí údajů v AISEO ohlašovou, trvalý
 • pobyt - přihlášení, změna, ukončení, zrušení, adresa pro doručování …
 • ochrana obyvatelstva - povodňová ochrana, integrovaný záchranný systém, krizové řízení
 • požární ochrana – JSDH
 • shromažďovací právo - komunikace se svolavatelem shromáždění
 • přidělování čísel popisných, evidenčních nebo orientačních
 • sčítání obyvatelstva - údaje o sčítacích komisařích, součinnost dle zákona č. 269/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů
 • Czech point - kontaktní místo veřejné správy
 • vidimace a legalizace - ověřování listin a podpisů
 • vstupní a preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců
 • vedení osobního spisu zaměstnance
 • mzdy, odvody, daně
 • evidence docházky zaměstnance
 • školení a další vzdělávání zaměstnance, BOZP a PO
 • evidence úrazů zaměstnanců
 • záležitosti členů obce, výborů a komisí (evidence členů zastupitelstva, resp. rady, výborů a komisí,
 • odměny vč. odvodů, důchodové zabezpečení, náhrady, čestná prohlášení dle zákona o střetu zájmů)
 • agenda místních poplatků
 • vedení účetnictví (účetní doklady, pokladní doklady, daňová přiznání - daň z příjmu, daň z nemovitých věcí, …)
 • evidence dluhů
 • povolování kácení dřevin
 • správa místních komunikací, veřejná doprava
 • agenda územního plánování
 • obec jako účastník správních řízení (územní a stavební řízení)
 • kronika obce
 • sociální pomoc - zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Soupis agend zpracování – právní titul zpracování – 6/1/e – splnění úkolu

 • prováděného ve veřejném zájmu
 • významné životní události občanů (vítání občánků, setkání jubilantů, vítání prvňáčků, výročí sňatku …),
 • udílení čestného občanství a cen - platí pro pozvání a schvalování v zastupitelstvu, zveřejňování ve zpravodaji, na webu, FB apod. - viz samostatné údaje u těchto zpracování
 • nástěnka, vývěska, informační tabule, úřední deska apod. - pro zveřejňování důležitých informací
  občanům

Soupis agend zpracování – právní titul zpracování – 6/1/f – oprávněný zájem správce

 • e-mailové poštovní účty úřadu

 

Mobilní rozhlas  Czech Point  Krizport Fire Brno Krizport
 Pálení klestí  Jihomoravský kraj Znojmo City

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.