Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název
Obec Křídlůvky


2. Důvod a způsob založení
Obec Křídlůvky vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným orgánem je krajský úřad. Dozor vykonává ministerstvo vnitra.

Podmíny a principy, za kterých obec provozuje svoji činnost:

1) odlišnost samostatné a přenesené působnosti

2) funkce volených orgánů

3) nakládání s vlastním majetkem.


3. Organizační struktura

 • Obecní úřad
  • starosta, Mgr. Zbyněk Sobotka (tel.: 602 417 612; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
   • místostarosta, Mgr. Jakub Pacík (tel: 774 547 319)
    • účetní, Anna Bajerová (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
    • pracovníci úklidu a správy budov
    • pracovníci pdržby veřejného prostranství

 • Obec Křídlůvky
  • Zastupitelstvo obce
   • Zastupitel, Mgr. Zbyněk Sobotka (tel.: 602 417 612; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
   • Zastupitel, Mgr. Jakub Pacík (tel: 774 547 319)
   • Zastupitel, Petr Sobotka
   • Zastupitel, Tomáš Klusoň
   • Zastupitel, Zdeněk Karásek

 • Jednotka sboru doborovlných hasičů Křídlůvky
  • velitel, Zdeněk Karásek

 • Místní knihovna Křídlůvky
  • vedoucí pracovnice, Pavlína Švábeková

4. Kontaktní spojení

 • Adresa: Křídluvky 67, 671 28 Jaroslavice
 • Telefon obecní úřad: +420 515 275 170
 • Telefon starosta: +420 602 417 612
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • E-mail účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • WWW: www.kridluvky.cz
 • ID datové schránky: yg7bi4c 


4.1 Kontaktní poštovní spojení

Křídluvky 67
671 28 Jaroslavice


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Křídluvky 67
671 28 Jaroslavice


4.3 Úřední hodiny

Středa 15:00 – 17:00

 
4.4 Telefonní čísla

Obec, pevná linka: +420 515 275 170
Starosta: +420 602 417 612


4.5 Adresa internetovýh stránek
https://www.kridluvky.cz/

 
4.6 Adresa podatelny
Křídluvky 67
671 28 Jaroslavice


4.7 Elektronická adresa podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


4.8 Datová schránka

yg7bi4c


5. Případné platby lze poukázat
na účet č. 1581874359/0800 u České spořitelny.


6. IČO
00600440


7. DIČ
Obec Křídlůvky není plátcem DPH.


8. Dokumenty 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Obecní vyhlášky - ZDE
 • Výroční zprávy - ZDE
 • Závěrečné účty - ZDE
 • Zápisy ze zasedání - ZDE
 • Územní plán - ZDE
 • Strategický rozvojový dokumenty - ZDE
 • Digitální povodňový plán - ZDE


8.2 Rozpočet
Rozpočty a rozpočtová opatření jsou zveřejňována ZDE.


9. Žádost o informace
Žádosti o informace se podávají:

 • ústně v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu Obec Křídlůvky, Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice
 • e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • na telefonním čísle: +420 515 275 170
 • do datové schránky: yg7bi4c

Informace bude, dle zvoleného způsobu podání a povahy informace, poskytnuta některým z těchto způsobů:

 • ústně v kanceláři úřadu
 • písemně - osobním předáním nebo zasláním poštou
 • na elektronickém nosiči - osobním předáním nebo zasláním poštou
 • elektronicky - odesláním dokumentu na e-mail nebo do datové schránky
 • telefonicky

Více informací na Portálu veřejné správy.

Přehled o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím


10. Příjem podání a podnětů
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty, petice, obdržení a podobné úkony lze vykonat:

 • ústně v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu Obec Křídlůvky, Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice
 • e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • na telefonním čísle: +420 515 275 170
 • do datové schránky: yg7bi4c

Reakce či odpoveď bude, dle zvoleného způsobu podání a povahy úkonu, poskytnuta některým z těchto způsobů:

 • ústně v kanceláři úřadu
 • písemně - osobním předáním nebo zasláním poštou
 • elektronicky - odesláním dokumentu na e-mail nebo do datové schránky
 • telefonicky

Další podání mohou být:

 

Co když orgán žádosti nevyhoví:

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu na obecním úřadě. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.


11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

Tyto předpisy jsou dostupné k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu během úředních hodin (středa 15:00-17:00).

 
11.2. Vydané právní předpisy
Obec Křídlůvky vydává, mimo jiné, obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Dále také vydává vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky, řády, nařízení, rozhodnutí a jiná opatření. Platné obecně závazné vyhlášky a řády obce naleznete ZDE.


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad naleznete ZDE.


12. 2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se stížností.


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
Žádné vzory licenčních smluv.


13. 2. Výhradní licence
Žádné výhradní licence podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy naleznete ZDE.

 

Mobilní rozhlas  Czech Point  Krizport Fire Brno Krizport
 Pálení klestí  Jihomoravský kraj Znojmo City

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.